Language Options

Español (Spanish) ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 732.653.3000 ext 106 (TTY: 1.800.852.7899).
繁體中文 (Chinese) 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 732.653.3000 ext 106 (TTY: 1.800.852.7899).
한국어 (Korean) 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 732.653.3000 ext 106 (TTY: 1.800.852.7899) 번으로 전화해 주십시오.
Português (Portuguese) ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 732.653.3000 ext 106 (TTY: 1.800.852.7899).
Polski (Polish) UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 732.653.3000 ext 106 (TTY: 1.800.852.7899).
Italiano (Italian) ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 732.653.3000 ext 106 (TTY: 1.800.852.7899).
العربية (Arabic) )رﻗﻢ xxx-xxx-xxxx-1ﻣﻠﺤﻮظﺔ: إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اذﻛﺮ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن. اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ.(732.653.3000 ext 106 TTY: 1.800.852.7899) ھﺎﺗﻒ اﻟﺼﻢ واﻟﺒﻜﻢ:
Tagalog (Tagalog – Filipino) PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 732.653.3000 ext 106 (TTY: 1.800.852.7899).
Русский (Russian) ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 732.653.3000 ext 106 (телетайп: 1.800.852.7899).
Kreyòl Ayisyen (French Creole) ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 732.653.3000 ext 106 (TTY: 1.800.852.7899).
Tiếng Việt (Vietnamese) CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 732.653.3000 ext 106 (TTY: 1.800.852.7899).
Français (French) ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 732.653.3000 ext 106 (ATS: 1.800.852.7899).
ردُو (Urdu) ﺧﺒﺮدار: اﮔﺮ آپ اردو ﺑﻮﻟﺘﮯ ﮨﯿﮟ، ﺗﻮ آپ ﮐﻮ زﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﺪد ﮐﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻔﺖ ﻣﯿﮟ دﺳﺘﯿﺎب ﮨﯿﮟ ۔ ﮐﺎل ﮐﺮﯾﮟ 732.653.3000 ext 106 (TTY: 1.800.852.7899).
􀉅ચુના( Gujarati) જો તમે 􀈤જરાતી બોલતા હો, તો િન:􀉃લ્કુ ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટ􀂰 ઉપલબ્ધ છ. ફોન કરો 732.653.3000 ex 106 (TTY: 1.800.852.7899).
ध्यान द􁱶 (Hindi) य􁳰द आप 􁳲हदी बोलते ह 􁱹तो आपके िलए मुफ्त म􁱶 भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह।􁱹 732.653.3000 (TTY: 1.800.852.7899). पर कॉल कर􁱶।